A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésnek és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök
 • ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
 • 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
 • 2008. évi XLVI törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről

Támogatónk:

Go to top